۱: آنتی ویروس ورژن ۳۲ بیتی

 

۶: اند پوینت آنتی ویروس ۳۲ بیتی

۲: آنتی ویروس ورژن ۶۴ بیتی ۶: اند پوینت آنتی ویروس ۶۴ بیتی
۳: اسمارت سکیوریتی ورژن ۳۲ بیتی

۷: اند پوینت اسمارت سکیوریتی ۳۲ بیت

۴: اسمارت سکیوریتی ورژن ۶۴ بیتی 8: اند پوینت اسمارت سکیوریتی ۶۴ بیت